Última data d’actualització: 28 de maig de 2018.

 

Titularitat

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, s’informa que l’entitat titular del lloc web allotjat a la URL www.dibuixem.barcelona és Esquerra Republicana de Catalunya, organització inscrita al Registre de Partits Polítics, en data 2 d’agost de 1977, en el foli 208, tom I del Llibre d’Inscripcions, amb domicili a Barcelona (08015), al carrer Calàbria número 166, amb CIF núm. G-08678120, telèfon 934536005, a/e: legal@esquerra.cat.

 

Condicions d’ús del lloc web

Amb la plataforma Dibuixem Barcelona, Esquerra Republicana vol fomentar la participació ciutadana i la deliberació de manera oberta i transparent al voltant de les principals qüestions que marquen el debat ciutadà. Concretament, la plataforma vol incentivar la recollida de propostes i aportacions ciutadanes amb l’objectiu de conèixer les principals preocupacions ciutadanes i poder-les contemplar, si s’escau, al programa electoral d’Esquerra Republicana a la ciutat de Barcelona per a les eleccions municipals de l’any 2019.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions d’ús, les persones usuàries es comprometen a utilitzar aquest lloc web i els serveis oferts, de forma lícita, d’acord amb el que disposen aquestes clàusules, i de manera que no produeixin un perjudici en els drets o interessos de persones terceres o que puguin danyar o produir un ús anormal del lloc web o dels serveis que s’hi presten.

Tot accés a aquest lloc web resta subjecte a les condicions següents:

 

Condicions de registre d’usuari

Amb caràcter general, per l’accés als continguts del lloc web no és necessari el Registre d’Usuari. No obstant això, la utilització de determinats serveis, com per exemple els que impliquen la publicació de continguts, està condicionada al registre previ d’usuari.

Les dades introduïdes per l’usuari, hauran de ser exactes, actuals i veraces en tot moment. En cas contrari, es considerarà una vulneració de les presents condicions i d’això en podrà resultar la terminació immediata del compte d’usuari.

L’usuari o usuària registrat serà responsable en tot moment de la custòdia de la seva contrasenya, assumint en conseqüència qualsevol dany i perjudici que pogués derivar-se del seu ús indegut, així com de la cessió, revelació o pèrdua de la mateixa. A aquests efectes, l’accés a àrees restringides i/o l’ús dels serveis i continguts realitzats mitjançant la contrasenya d’una persona usuària es reputaran realitzats per aquesta persona, la qual respondrà en tot cas d’aquest accés i ús.

Esquerra Republicana es reserva el dret d’anul·lar el compte d’aquelles persones usuàries que facin un ús inapropiat del mateix o no respectin les observacions i prohibicions previstes per aquestes condicions.

 

Privadesa de les dades

Esquerra Republicana es compromet a fer un ús responsable i confidencial de les dades, garanteix que es tractaran d’acord amb la legislació vigent en cada moment i que aquestes dades tan sols s’utilitzaran amb la finalitat indicada en cada cas.

La persona usuària respondrà, en tot cas, de la veracitat de les dades facilitades, i Esquerra Republicana es reservarà el dret a excloure dels serveis registrats tot aquell usuari o usuària que hagi facilitat dades falses, sense perjudici d’aquelles accions legals que puguin ser procedents.

La Política de protecció de dades d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (https://www.esquerra.cat/ca/politicaprotecciodades).

 

Política de cookies (galetes)

Esquerra Republicana utilitza cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.

Amb l’accés al lloc web d’Esquerra Republicana, l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

La Política de cookies d’Esquerra Republicana es pot consultar en el següent enllaç (https://www.esquerra.cat/ca/politicadecookies).

 

Protecció dels drets de propietat intel·lectual i industrial

Són titularitat d’Esquerra Republicana els drets de propietat intel·lectual i industrial del lloc web dibuixem.barcelona, que inclou els continguts i elements gràfics, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, bases de dades i altres elements que formen part del lloc web. Per tant, correspon a Esquerra Republicana l’exercici, en exclusiva, dels drets d’explotació en qualsevol forma i, en concret, dels drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Qualsevol ús o reproducció que les persones usuàries facin d’aquests continguts, o d’altres que s’hi puguin incloure en el futur, s’han de fer seguint les previsions i respectant les limitacions de la normativa de propietat intel·lectual i en qualsevol cas amb l’autorització d’Esquerra Republicana, sense perjudici dels límits que estableix el reial decret legislatiu 1/1996, del 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei de propietat intel·lectual.

Igualment, existeixen textos, imatges i logos de terceres parts que es troben protegides per la legislació de propietat intel·lectual i industrial. Els drets de propietat intel·lectual dels articles i textos facilitats per aquest lloc web, pertanyen als seus respectius autors o mitjans de comunicació.


Reserva de drets

Esquerra Republicana explicita una reserva de drets amb caràcter general respecte al conjunt dels continguts difosos en el lloc web que són objecte de propietat intel·lectual i industrial. D’acord amb el previst a l’article 32 del text refós de la llei de propietat intel·lectual, Esquerra Republicana s’oposa expressament a la utilització de qualsevol dels continguts de les seves publicacions en qualsevol format, amb la finalitat de fer ressenyes o revistes de premsa amb finalitat comercial, sense la prèvia autorització expressa d’Esquerra Republicana. Aquest avís legal no suposa cap cessió de drets a favor de l’usuari en relació a cap dels elements integrants del lloc web o dels seus continguts.

No s’autoritza en cap cas:

Exclusió de responsabilitat

Esquerra Republicana no es responsabilitza dels danys i perjudicis que pugui provocar la falta d’exactitud, autenticitat, exhaustivitat i actualitat de la informació continguda en aquest lloc web, ni dels danys causats per qualsevol error o omissió en què puguin incórrer tant la informació i manifestacions publicades en aquest lloc web com la informació obtinguda a través d’enllaços a sistemes externs als quals es pugui accedir.

Esquerra Republicana no assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els continguts i/o informacions de les pàgines web a les quals s’accedeixi mitjançant links o enllaços a sistemes i llocs web externs.

Esquerra Republicana no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infal·libilitat del funcionament del lloc web i, per tant, exclou, dins el marc legal vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis causats per la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del lloc web i dels seus serveis habilitats, així com per les dificultats en l’accés a les diferents pàgines web o a aquelles des de les quals, en el seu cas, es prestin determinats serveis.

Esquerra Republicana no garanteix que el lloc web i el servidor estiguin lliures de virus o altres elements lesius que poguessin malmetre o produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de la persona usuària enviats a tercers. Per això, declina tota responsabilitat pels danys informàtics o d’altres tipus causats per l’accés al lloc web o per la impossibilitat d’accedir-hi.


Comentaris

Les persones usuàries del lloc web d’Esquerra Republicana podran realitzar comentaris a les notícies i continguts publicats, directament des de les xarxes socials Facebook i Twitter. Tots els comentaris referents a qualsevol informació apareguda al lloc web d’Esquerra Republicana són únicament i exclusiva responsabilitat de les persones usuàries que els realitzen, i en cap cas seran responsabilitat d’Esquerra Republicana.

Esquerra Republicana no subscriu els continguts o les opinions dels comentaris realitzats per les persones usuàries de la pàgina web d’Esquerra Republicana, i per tant, Esquerra Republicana queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquests comentaris.


Continguts

Les persones usuàries del lloc web d’Esquerra Republicana podran enviar continguts. L’usuari o usuària entén que, amb independència de què aquests continguts siguin publicats, Esquerra Republicana no garanteix cap tipus de confidencialitat respecte aquests continguts.

L’usuari o usuària que hagi enviat continguts al lloc web d’Esquerra Republicana seguirà sent el titular dels drets relatius al seu contingut, si bé atorga uns drets de llicència limitats a favor d’Esquerra Republicana. En el moment de carregar o publicar continguts en una pàgina web d’Esquerra Republicana, l’usuari o usuària està atorgant a favor d’Esquerra Republicana una llicència mundial, no exclusiva, exempta de roialtis i transferible (amb dret de subllicència) per a utilitzar, reproduir, distribuir, realitzar obres derivades, mostrar i executar aquell contingut, en relació amb els serveis prestats al lloc web d’Esquerra Republicana.

L’usuari o usuària reconeix i accepta ser l’únic responsable del seu contingut i de les conseqüències de la seva publicació. Esquerra Republicana no subscriu cap contingut ni cap opinió, recomanació o consell expressat en relació amb el mateix, i per tant Esquerra Republicana queda exclosa expressament de qualsevol tipus de responsabilitat relacionada amb aquest contingut.

L’usuari o usuària manifesta i garanteix que és titular (i que ho seguirà sent mentre utilitzi els serveis prestats per al lloc web d’Esquerra Republicana) de totes les llicències i tots els drets, consentiments i permisos necessaris per a permetre a Esquerra Republicana utilitzar el seu contingut a efectes de la prestació del servei i per a qualsevol altra finalitat d’acord amb la forma contemplada al servei i en el present avís legal.

L’usuari o usuària s’obliga a no publicar o carregar cap contingut o imatge que incorpori material la possessió del qual sigui il·legal, o la utilització del qual sigui il·legal, o la utilització o possessió del qual contravingui la normativa d’Esquerra Republicana.

L’usuari o usuària s’obliga a què el contingut proporcionat no incorpori material subjecte a drets de propietat intel·lectual de tercers o d’imatge, o material subjecte a altres drets de propietat industrial de tercers (inclosos els drets d’exclusivitat o publicitat), excepte quan el titular legal d’aquests drets hagi atorgat una llicència o autorització formal a favor de l’usuari o usuària, o aquest estigui legalment autoritzat, per qualsevol altre mitjà, per publicar el material en qüestió i per atorgar a Esquerra Republicana la llicència indicada en aquest apartat.

Quan Esquerra Republicana tingui coneixement de qualsevol possible incompliment del present apartat de l’avís legal, es reserva el dret a decidir si els continguts proporcionats compleixen els requisits estipulats i podrà no publicar o eliminar aquest contingut infractor en qualsevol moment, sense necessitat de previ avís i a elecció seva exclusivament.

Jurisdicció competent

Per a la resolució de qualsevol qüestió, divergència, conflicte o problema que sorgeixi amb motiu o com a conseqüència de la interpretació, aplicació i compliment de la present política, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur aplicable, i sense perjudici de la competència que en resulti per ministeri de la llei, l’usuari o usuària se sotmet voluntàriament i d’una manera expressa als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.